Etter å ha turnert Skandinavia rundt fleire gonger både på klubbar og festivalar som Roskilde og Øyafestivalen kraup bandet ned i kjellaren og sneikra saman eit album som forener det kaotiske og valdsame med meir catchy rockeundertonar - i kjend stil.

Glitter, er ikkje glitter og glam, men det som ikkje går bort, det som sit i. Daufødt tek på denne plata tempen på 2024, sett frå ein ung vaksen sitt perspektiv. Det er desperate rop om endetida medan ein ser på videoar av søte hundar. Eit nytt alvor som kjem med åra, når den kritiske sansen er fullt utvikla, og skrekkfantasiane om alt som kan gå gale, fordi ting har gått gale, spring løpsk.

Det går lovord om Daufødts intense livekonsertar over heile landet - og bandet gler seg til å atter ein gong arbeide mot sitt viktigaste musikalske mål: lyttaren skal aldri føle seg trygg

Billettar i sal no: https://tikkio.com/tickets/48568-daufodt-rokken
Medlem: 200,-
Ikkje-medlem: 250,-

Dato: 24. oktober
Dører: 20:00
Show: 22:00
ID: 18+

 

// ENGLISH //

Daufødt is releasing their new album "Glitter" in September - and in October they are coming to Rokken!

After touring Scandinavia multiple times, both in clubs and at festivals like Roskilde and Øyafestivalen, the band retreated to the basement and crafted an album that unites the chaotic and violent with more catchy rock undertones - in their signature style.

Glitter is not glitter and glam, but what doesn’t go away, what sticks with you. With this album, Daufødt takes the temperature of 2024, seen from a young adult's perspective. It's desperate cries about the end times while watching videos of cute dogs. A new seriousness that comes with age, when critical faculties are fully developed, and nightmare scenarios about everything that can go wrong, because things have gone wrong, run rampant.

There are rave reviews about Daufødt’s intense live concerts all over the country - and the band is excited to once again work towards their most important musical goal: the listener should never feel safe.

Tickets on sale now: https://tikkio.com/tickets/48568-daufodt-rokken
Member: 200,-
Non-member: 250,-

Date: October 24
Doors: 20:00
Show: 22:00
ID: 18+