Konkurransereglar og detaljar:

For å vere med i konkurransen må du vere over 18 år og kommentere innlegget til VEKA i Volda på Facebook. Premien er ei reise med Widerøe tur/retur Oslo/Bergen - Ørsta-Volda, tre netters opphold på Hotell Ivar Aasen, i eit oppgradert businessrom og konsertbillettar til Cezinando, torsdag 22. februar, Skambankt fredag 23. februar og Sonny Alven laurdag 24. februar. 
 

Konkurransevilkår:

Les konkurransevilkåra nøye. Ved å delta i denne konkurransen samtykker samtykker du i å bli bundet av konkurransevilkåra, samt dei vilkåra som dette dokumenter henviser til. Dersom du ikkje samtykker til samtlege vilkår kan du ikkje delta i konkurransen. 

Før du kan delta må følgjande krav vere oppfylt:

Du har godteke disse konkurransevilkåra

Du må vere lovleg busatt i Noreg

Du må vere atten (18) år eller eldre, og

Ha ein gyldig, lovleg, aktiv og personleg Facebook-konto.

Premie:

To (2) billettar, ein (1) til vinnaren og ein (1) til ein gjest, til Cezinando torsdag 22. februar 2018; To (2) billettar, ein (1) til vinneren og ein (1) til ein gjest, til Skambankt fredag 23. februar 2018; To (2) billettar, ein (1) til vinnaren og ein (1) til ein gjest, til Sonny Alven lørdag 24. februar 2018; To (2) tur-retur flybillettar med Widerøe, ein (1) til vinnaren og ein (1) til ein gjest, frå Oslo lufthavn eller Bergen lufthavn Flesland til Ørsta-Volda lufthamn, og;

Tre (3) netters hotellopphold (oppgradert buissnessrom) for to (2) personar på Hotell Ivar Aasen 22. februar 2018 - 24. februar 2018, inkludert frukost.

MERK! SELSKAPET DEKKJER INGEN KOSTNADER FOR TRANSPORT, SOM FOR EKSEMPEL TRANSPORT TIL OG FRÅ FLYPLASSANE I NOREG, MELLOM FLYPLASSEN OG HOTELLET, ELLER MELLOM HOTELLET OG KONSERTEN. ALLE SLIKE KOSTNADER MÅ DEKKJAST SJØLV AV DEI REISANDE.

MERK! GJESTEN SOM VINNEREN VELJER Å TA MED SEG MÅ OGSÅ VERE FYLT ATTEN (18) ÅR VED KONKURRANSESTART.

Premiane kan ikkje overførast til andre. Den kan ikkje byttast eller kontant innløysast. Premiane kan ikkje selgast, byttast eller overførast til andre. Premiane omfatter ikkje eventuelle ekstra kostnader, inkludert, men ikkje begrensa til uforutsette utgifter, måltider, telefonutgifter, reiseforsikring, suvenirar, transport, føderale, statlege og lokale sal eller andre skatter og avgifter som er vinnarens eige ansvar.

Periode:

Konkurransen vil vere open for innlevering frå 28. januar 2018 til 2. februar 2018.

Utvelgelse:

Vinnaren vert kåra fredag 2. februar 2018 og vil same dag verte kontakta via Facebook. VEKA i Volda vil trekkje vinneren ut i frå alle bidrag.

VEKA i Volda forbeholder seg retten til å endre eller utvide påmeldingsperioden, eller til ikkje å tildele premien i tilfelle eit utilstrekkeleg antall bidrag møter minimumskriteriene i løpet av påmeldingsperioden, eller for annan grunn avgjort av selskapet som følge av deiras eigen skjønnsmessige vurdering. Deltakaren må ha fylt atten (18) år ved deltakelse i konkurransen. Vinnaren kan verte bedt om å signere ei erklæring for å bevise identitet, alder etc. innan fire (4) dagar etter at dei har vorte informert om premien. Dersom ein vinnar er yngre enn atten (18) år vil ein annen vinnar trekkast. Dersom ein vinner avviser premien eller dersom desse konkurransevilkåra har vorte brutt vil premien bli gitt til ein alternativ vinnar ut i frå dei gjenstående bidraga. I eit slikt tilfelle vil ingen kompensasjon verte gitt. Ein kvar potensiell vinnar kan verte bedt om å gi VEKA i Volda bevis for at vedkommende er den autoriserte innehaveren av den kontoen på sosial medier som er assosiert med det vinnende bidraget.

Ved å sende inn bidrag til konkurransen, garanterer deltagar at (a) han/ho/hen samtykkjer til alle konkurransevilkåra fastsatt her; (b) han/ho/hen gir sin tillatelse (dersom aktuelt sin forelders/verges tillatelse) til å fremvise i bidraget som beskrevet her; og (c) han/ho/hen er klar over og samtykkjer til bruk og/eller visning av bidraget på sosiale medier. Kvar deltakar erkjenner at Facebook og/eller andre tredjeparter, ikkje på nokon måte er tilknytta konkurransen eller sponsorar. Deltakar og bidraget må overholde alle relaterte tredjepartsvilkår og retningslinjer for tjenesten.

Skadesløsholdelse:

Deltakar er sjølv ansvarleg for å sørge for at deira bidrag er i samsvar med alle gjeldande lover og reglar, føreskrifter og sanksjonar. Ved å delta i denne konkurransen og/eller sende inn eit bidrag, samtykkjer kvar deltakar i å halde VEKA i Volda og deira respektive datterselskap, tilknytta selskap, partnera, forhandlera, promoteringsbyrå, representantar, agentar, etterfølgjarar, ansatte, styremedlemmar og ein kvar annen part tilknytta selskapet eller involverte i kampanjen, skadesløse fra ethvert ansvar, tap eller skade de kan lide som følge av krav, kostnader eller dommar som følgjer av dei aktivitetar som skal gjennomførast i henhold til desse konkurransevilkåra, inkludert, men ikkje begrensa til, innhaldet i deltakerens bidrag. VEKA i Volda skal ikkje vere ansvarleg for eventuelle krav, handlinger, tap eller skade av noko slag, i henhold til konkurransen eller desse konkurransevilkåra.

Forbehold:

VEKA i Volda forbeholder seg retten til å ekskludere og/eller suspendere ein deltakar frå konkurransen, og nekte ein deltakar premie dersom deltakaren ikkje overholder alle konkurransevilkåra som er fastsatt her, eller dersom vedkommende forsøkjer å forstyrre/øydeleggje konkurransen på nokon måte. VEKA i Volda forbeholder seg retten til å ikkje dele ut nokon premiar, eller til å avbryte, avslutte, endre, utvide eller suspendere denne konkurransen uten ansvar dersom kun eit utilstrekkelig antall bidrag vert motteke. VEKA i Volda forbeholder seg vidare retten til, etter eige skjønn, å avbryte, avslutte, endre, utvide eller suspendere konkurransen skulle det avgjøre (etter eige skjønn) at eit virus, ikkje-autorisert menneskelege inngrep, svindel eller andre årsaker utanfor VEKA i Voldas kontroll, skader eller påvirkar konkurransens administrasjon, sikkerhet, rettferdighet eller forsvarlige gjennomføring. I så fall vil selskapet velje ein vinner ut i frå alle kvalifiserte bidrag mottatt før og/eller etter (om anvendelig) slik handling ble tatt av Selskapet. Selskapet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere ethvert individ den finner skyldig i, etter eget skjønn, å tukle med påmeldingsprosessen eller driften av konkurransen eller nettsiden.

Force Majeure

Selskapet og dets rettighetshavere, samarbeidspartnarar og representantar forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen eller til å endre konkurransevilkåra uten varsel som følgje av ein ekstraordinær situasjon utanfor dens/deira kontroll, inkludert men ikkje begrensa til, katastrofe, krig, sivil eller militær uro, streik, jordskjelv eller faktiske, forventa eller påståtte brudd på gjeldande lov eller forskrift eller annan liknande hending. VEKA i Volda har ikkje noko ansvar som følgje av dette. VEKA i Volda er ikkje ansvarlege dersom kampanjen ikkje kan gjennomførast, eller om premie ikkje kan tildelast, inkludert men ikkje begrensa til, på grunn av reise kanselleringar, forsinkelsar eller på grunn av naturkatastrofer, krigshandlinger, vær eller terrorhandlingar.
Sponsorar